Pelbagai Informasi

Melayu Maya - Informasi Internet

24 January 2013

Element Penting Dalam Komunikasi

Element Penting Dalam Komunikasi

1. Penghantar

Komunikasi berlaku apabila terdapat dua atau lebih orang yang terlibat dalam penyampaian maklumat tersebut. Dalam situasi organisasi, setiap penghantar atau “encoder” akan menyampaikan mesej secara bertulis atau secara lisan.. Penghantar mesej perlu mengambil langkah dengan menghantar mesej pada masa yang sesuai dan mendapat perhatian daripada penerima agar mesej tersebut sampai kepada mereka. Kita perlu mengetahui gangguan-gangguan sebelum atau semasa mesej disampaikan dengan mengurangkan gangguan tersebut. Penerima mesej tersebut perlu menerima dan faham maksud maklumatyang disampaikan sama ada melalui telinga iaitu mendengar atau secara melihat iaitu membaca kandungan maklumat yang disampaikan. Penerima mesej perlu meneliti dengan baik mesej yang akan diterima.

2. Mesej ( Maklumat)

Elemen penting dalam komunikasi yang berlaku adalah maklumat yang cuba disampaikan oleh pengirim. Apa-apa maklumat yang disampaikan oleh pengirim perlu mudah difahami agar penerima mengetahui apa yang cuba disampaikan. Maklumat tersebut sama ada melalui pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau dan rasa dikatakan mempengaruhi penerima. Pasangan suami isteri perlu bijak berkomunikasi bagi memastikan pertukaran maklumat adalah bebas dan tepat. Proses perpindahan maklumat yang disampaikan oleh suami isteri boleh berbentuk bukan lisan iaitu lebih kepada pandangan mata, mimik muka, gerak geri badan, sentuhan, isyarat atau kelantangan nada suara pasangan. Biasanya maklumat komunikasi secara lisan lebih berkesan sekiranya dilakukan bersama-sama dengan komunikasi bukan lisan. Pelukan suami terhadap isteri adalah satu contoh mesej atau maklumat secara sentuhan. Ini menunjukkan emosi dan perasaan antara satu sama lain.

3. Saluran

Dalam komunikasi saluran adalah satu alat untuk menghubungkan penghantar maklumat dan penerima maklumat. Dalam situasi suami isteri, saluran yang digunakan lebih kepada bersemuka. Ini lebih melibatkan penglihatan dan pendengaran. Kedua-dua saluran ini penting dalam sebuah keluarga agar kedua-dua suami isteri dapat berkomunikasi dengan berkesan dan saling memahami antara satu sama lain. Dalam komunikasi bersemuka ini, antara saluran yang boleh digunakan adalah seperti telefon bimbit atau melalui komputer yang sering digunakan pada zaman ini. Saluran ini lebih cepat dan mudah digunakan tanpa perlu bertulis.

4. Gangguan

Gangguan dalam berkomunikasi adalah situasi yang menghalang komunikasi yang sedang berlaku. Gangguan boleh menyebabkan mesej yang sampai tidak jelas. Gangguan ini disebabkan penghantar mesej tidak bersedia untuk menyampaikan mesej melalui saluran yang jelas. Ini akan menyebabkan penghantar dan penerima mesej tidak dapat mengenal pasti sama ada mesej yang disampaikan kepada penerima memenuhi maklumat yang disampaikan oleh penghantar. Dalam mentafsir mesej, penerima dikatakan akan mentafsir mesej tersebut secara tidak tepat dengan menggunakan komunikasi tidak lisan. Penghantar menggunakan enkod yang tidak tepat dan menyebabkan penerima dekod mesej tersebut secara tidak tepat. Prasangka terhadap mesej yang disampaikan menyebabkan maklumat tersebut tidak tepat. Apabila mesej tersebut tidak tepat,boleh menyebabkan maklum balas yang tidak berkesan daripada penerima. Ini akan menyebabkan komunikasi tidak berlaku dengan berkesan.

Terdapat empat (4) jenis gangguan dalam komunikasi iaitu secara fizikal iaitu bunyi bising, psikologi iaitu berkenaan pendengaran dan penglihatan yang kurang, anggapan pertama iaitu prasangka mengenai mesej yang disalurkan dan semantik iaitu tiada kefahaman dalam mesej yang disalurkan oleh penghantar.
Dalam satu situasi yang sering berlaku kepada pasangan ibu bapa, apabila anak-anak yang terlalu membuat bising akan menyebabkan ibu bapa tidak dapat menyalurkan mesej yang disampaikan dengan berkesan. Secara fizikal bunyi bising yang dihasilkan oleh anak-anak akan menyebabkan pendengaran mesej yang disalurkan akan berkurang. Ini akan menyebabkan semantik iaitu kurang kefahaman mesej yang disalurkan. Ibu bapa yang berkomunikasi tadi akan mempunyai prasangka yang lain mengenai mesej tersebut. Penghantar dan penerima dalam komunikasi kehidupan keluarga perlu bijak bagi mengurangkan gangguan-gangguan seperti ini.

5. Konteks

Setiap mesej yang disampaikan oleh penghantar melalui saluran yang betul akan dipengaruhi oleh kandungan tetap mesej tersebut. Kandungan setiap mesej yang disampaikan ini boleh berbentuk keadaan yang tidak kita sangka kerana kandungan mesej akan mempengaruhi tingkahlaku pengantara mesej atau penerima mesej yang disalurkan. Kandungan mesej yang disalurkan boleh berlaku secara formal mahupun secara tidak formal.

Pasangan suami isteri perlu bijak dalam menghantar mesej yang disalurkan dan mengirim kandungan mesej tersebut agar komunikasi berkesan berlaku. Terdapat empat(4) dimensi dalam kandungan mesej iaitu fizikal, pemilihan masa kandungan disampaikan, secara psikologi iaitu hubungan kedua-dua pihak dan budaya dalam keluarga. Suami isteri perlu bijak menentukan kandungan dalam mesej tersebut adalah sesuai dengan keadaan fizikal Contohnya di dalam bilik tidur atau di hadapan meja makan, dengan menentukan masa yang sesuai, saling bijak mentafsir kandungan mesej yang sedang berlaku dan mematuhi amalan dan budaya dalam keluarga oleh setiap suami isteri.

6. Maklumbalas

Dalam membincangkan tindak balas komunikasi pula, seseorang penerima perlu memahami dan menerima mesej yang disalurkan. Terdapat dua bentuk saluran yang digunakan iaitu secara lisan atau bukan lisan. Komunikasi suami isteri akan membentuk 2 jenis maklum balas iaitu secara positif atau negatif. Malkumbalas secara positif akan memudahkan komunikasi dapat diterima bagi memudahkan penghantar dan penerima mesej tersebut. Kedua-dua maklumbalas positif dan negatif ini boleh berlaku secara maklumbalas internal melihat diri sendiri sebagai akibat dari mesej yang disampaikan. Maklumbalas external pula melibatkan pihak lain yang perlu diambilkira bagi mentafsir maklumbalas tersebut adalah positif atau negatif. Apabila maklumbalas secara negatif berlaku komunikasi tersebut perlulah diperbaiki. Mimik muka berserta senyuman seorang suami kepada isteri akan menyebabkan satu maklumbalas daripada isteri yang kandungan maklumat yang disalurkan adalah perkara yang positif.

7. Kesan

Setiap kandungan dalam mesej yang disalurkan oleh penghantar kepada penerima mesej yang berlaku akan menyebabkan kesan kepada komunikasi tersebut. Kita akan melihat kesan tersebut melalui emosi seseorang, secara fizikal atau kognitif iaitu kebolehan seseorang untuk berfikir. Dalam komunikasi suami isteri, mesej tersebut akan memberi kesan dalam emosi, fizikal dan cara kognitif penerima mesej itu. Kesan juga boleh menjadi positif atau negatif. Situasi komunikasi suami isteri yang sedang menonton televisyen pada masa berehant akan memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk berbincang perkara berkaitan masalah keluarga mereka. Kebolehan kedua-dua suami isteri dalam ingatan, mengkategori, merancang, menaakul, menyelesaikan masalah, mencipta dan berimaginasi tentang kandungan mesej yang disalurkan menyebabkan kesan yang positif terhadap komunikasi tersebut.
 
Rujukan

1. Abd. Rahim Abd. Rashid, Sufean Hussin, Che Hashim Hassan. (2006). Krisis & Koflik Institusi Keluarga. Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications
2. Boon, Yusof, (2008). Membina komunikasi berkesan dengan anak. 1st ed. Johor: UTM Johor.
3. Che Hasniza Che Noh (2006). Journal Kemanusiaan. Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan, 08, 45.
4. Collins, Suzan, (2009). Effective Communication : A Workbook for Social Care Workers. London, GBR: Jessica Kingsley
5. Faridah Ibrahim, Tika Nuraeni, Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee, & Normah Mustaffa (2012). Bahasa Komunikasi Visual Dan Pengantaraan Produk: Satu Analisis Semiotik. (Malay), 12(1), p257-273.
6. Hashim Fauzy Yaacob (2001). Komunikasi Antara Manusia. Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
7. Lily Mastura &  Ramlan Hamzah.(2007).  Asas Kaunseling Keluarga. Corak Komunikasi Berkesan. Universiti Teknologi Mara
8. Saodah binti Wok Awang & Narimah binti Ismail (2006). Teori-Teori Komunikasi. KL, Malaysia: PTS Professional
9. Yap Khiam Hong & Massila Hamzah (2010). BDKO1103 Basic Interpersonal Communication. 4th ed. Selanglor, Malaysia: Open University Malaysia.
10. Zulkifli Yusof. (2002). Sukarkah komunikasi anda?: Seni berhubung dengan orang lain. Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications.Backlink