Pelbagai Informasi

Melayu Maya - Informasi Internet

06 March 2013

Integrasi dan Perpaduan Negara

Perpaduan penting dalam proses penyatuan dari segi fizikal, sosioal, ekonomi dan politik. Perpaduan didefinisikan sebagai satu proses bagi menwujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kepercayaan, kebudayaan, politik, social dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Etnik di Malaysia yang mempunyai budaya, bahasa dan kepercayaan sewajarnya kita mengutamakan perpaduan di negara ini. Integrasi adalah proses meyatukan semua elemen fizikal dan juga biological. Baik di Semenanjung, Sabah mahupun Sarawak.

Menurut Wikipedia jumlah penduduk Malaysia adalah 28.3 juta yang merangkumi 91.8 peratus warganegara dan 8.2 peratus bukan warganegara. 67.4% merupakan kaum bumiputera, dimana 56.4% terdiri daripada kaum Melayu dan 11% dari bumiputera lain. Kira kira 24.6% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina , 7.3% terdiri daripada kaum India dengan seramai 1.86 juta orang, manakala lain-lain kaum pula seramai 0.7 %. Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil.[1] Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan  Melayu. Mereka terbahagi kepada berpuluh-puluh kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. Sehingga abad ke-20, kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada agama Kristian atau memeluk Islam. Selain itu, Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah yang dikenali sebagai "Serani" dan Timur Tengah. Kepadatan penduduk Malaysia tidak seragam, dengan hampir 18 juta daripada 26 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia. Sumber http://ms.wikipedia.org/wiki/Demografi_Malaysia

Dalam perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa terdapat lebih kurang 40 etnik di Malaysia iaitu lebih kurang 20 suku masing-masing di Sabah dan Sarawak. Dasar ‘pecah dan perintah’ oleh British memberi kesan yang panjang walaupun pada dasarnya berlaku sedikit perubahan.
Terdapat tiga proses dikaitkan dengan konsep perpaduan dan integrasi seperti

1) Asimilasi iaitu proses perpaduan satu hala bagi menghasilkan kelompok dengan satu budaya, satu bahasa dan satu agama.

2) Amalgamasi iaitu melibatkan percampuran biologi secara perkahwinan campur bagi mewujudkan kelompok baharu dengan budaya yang baharu.

3) Pluralisme iaitu proses perpaduan berdasarkan setiap masyarakat atau kelompok tetap mengekalkan budaya tetapi menitikberatkan perpaduan negara.

Konsep perpaduan ini bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan terpisah dari segi kebudayaan, social dan lokasi dalam untuk politik. Terdapat beberapa pendekatan Malaysia bagi mengintegrasikan pelbagai kaum di Malaysia.

Integrasi Wilayah iaitu integrasi bercorak membangunkan sosio-ekonomi negeri atau wilaya yang maju dan kurang maju. Mayarakat perlu rapat satu sama lain.

Integrasi Ekonomi iaitu setiap kaum berkongsi dalam memajukan ekonomi

Intergrasi Pendidikan iaitu setiap masyarakat diberi pendidikan yang sama

Integrasi Kebudayaan iaitu melalu program-program kebudayaan bagi tujuan perpaduan.

Bagi memupuk perpaduan nasional kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa usaha dalam perpaduan nasional antaranya melalui Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Bahasa Kebangsaan, Jabatan Perpaduan Negara, penggabungan parti politik, Integrasi wilayah, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat

Backlink