Pelbagai Informasi

Melayu Maya - Informasi Internet

01 January 2014

Cadangan Ujian Perhubungan Pekerjaan

Setelah kita membincangkan keempat-empat ujian kawalan, ujian organisasi, ujian pelbagai dan ujian komposit, kita perlu menentukan ujian manakah yang terbaik yang boleh dipakai dalam menentukan hubungan majikan dan pekerja di Malaysia. Malaysia mempunyai undang-undang perlembagaan sebagai asas kepada semua undang-undang termasuk undang-undang perusahaan.
Terdapat 10 elemen yang diguna di Malaysia bagi membuat keputusan pertikaian hubungan majikan-pekerja.
1)      Hak seorang majikan bagi mengawal pekerja iaitu boleh menentukan kemahiran-kemahiran tertentu pekerja yang mereka kehendaki untuk ditawarkan pekerjaan.
2)      Pekerja yang ditawarkan pekerjaan itu adalah sebahagian daripada perniagaan, yang mana sekiranya pekerja tersebut tidak ada; maka operasi perniagaan itu akan terganggu.
3)      Apabila berlaku di mana pekerja itu mempunyai kepentingan dan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian atas tanggungjawabnya sendiri maka kontrak pekerjaan akan tidak wujud.
4)      Hak majikan atas barang-barang yang mana seseorang individu bersetuju untuk bekerja. Kontrak tersebut dikenali kontrak untuk perkhidmatan.
5)      Hak terhadap pekerjaan yang ekslusif di antara majikan dan pekerja adalah bukti adanya perhubungan majikan pekerja.
6)      Pembayaran yang dilakukan secara tetap oleh majikan yang mengikut tempoh yang dipersetujui dalam masa tertentu seperti gaji, perubatan, cuti dan elaun dari satu pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima bukti kewujudan hubungan majikan-pekerja itu.
7)      Kuasa dalam membuat pilihan dan pelantikan petunjuk wujudnya kontrak perkhidmatan. Ini bagi membuktikan bahawa majikan mempunyai kuasa terhadap pemilihan pekerja. Ini akan membolehkan individu yang menawarkan pekerjaan memilih dan melantik sesiapa individu menjadi pekerjanya. Dengan itu, wujudlah hubungan antara majikan dan pekerja.
8)      Menentukan sama ada majikan tersebut mempunyai hak untuk penggantungan atau memberhentikan seseorang yang dilantik jika kontrak perkhidmatan itu tidak dipatuhi.
9)      Memastikan bahawa terdapat satu kuasa dalam menetapkan tempat, masa bekerja dan hari cuti. Sekiranya kuasa ini dimiliki oleh majikan maka dapat dinilai bahawa wujud hubungan majikan-pekerja dalam kontrak perkhidmatan itu.
10)  Mengkaji sama ada terma dan syarat serta perjanjian secara bertulis yang dipersetujui membuktikan wujud perhubungan majikan-pekerja. Sekiranya terdapat satu perjanjian secara bertulis ini, mudah bagi mahkamah membuat keputusan dalam pertikaian perhubungan majikan-pekerja yang dibawa ke mahkamah.

Kita lihat kes The Emperor Hotel Sdn. Bhd., Melaka lawan Magaindiran S.R. Sundram [1998] 3 ILR 228, satu permohonan dibuat di bawah seksyen 33 APP supaya award mahkamah termasuk bayaran servis, gaji, kenaikan tahunan dan bonus seperti yang diterima oleh pemohon semasa dalam perkhidmatan dengan majikannya. Dalam kes ini mahkamah memutuskan variasi bagi award terdahulu patut dibuat iaitu award mahkamah mestilah termasuk bayaran servis, gaji, kenaikan tahunan dan bonus. Mahkamah dalam kes itu merujuk pada beberapa kes lain termasuk kes Han Chiang High School/Penang Han Chiang Associated Chinese Schools Association lawan National Union of Teachers in Independent School [1990] 1 ILR 455.        
            Dalam kes ini mahkamah telah mengkaji sama ada wujud pembayaran terhadap saraan tetap untuk jangka masa yang tertentu termasuk gaji, perubatan, cuti dan elaun dari satu pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Ini bagi membuktikan  adanya kewujudan hubungan majikan-pekerja itu. Dalam pada itu penting juga bagi kita melihat kepada pelaksanaan sesuatu kerja itu disiapkan melebihi atau boleh melebihi satu bulan dan hendaklah secara bertulis. Dengan itu, mahkamah dapat menentukan hubungan majikan-pekerja bagi sesuatu kontrak perkhidmatan yang dipersetujui kedua pihak.

Kesimpulannya akta dan undang-undang diperuntukan dengan tujuan untuk melindungi para pekerja organisasi. Negara Malaysia mempunyai akta dan undang-undang yang tersendiri tetapi berdasarkan asas yang lebih kurang sama seperti jumlah jam bekerja, upah, cuti, cuti bersalin dan lain-lain. Kesediaan dalam mengambil pekerja boleh dilakukan dengan mewujudkan suatu pekerjaan untuk mengambil pekerja sama ada secara lisan atau bertulis. Kontrak perkhidmatan boleh wujud apabila individu yang diambil bekerja dan dibayar upah. Kewujudan  hubungan majikan-pekerja berlaku apabila kedua-dua pihak telah mematuhi terma dan syarat-syarat yang dipersetujui. Terdapat beberapa ujian yang dibuat bagi menentukan hubungan majikan-pekerja iaitu ujian kawalan, ujian organisasi, ujian pelbagai dan ujian komposit. Ujian kawalan adalah ujian tradisional yang melihat bagaimana kawalan majikan terhadap pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Manakala bagi ujian organisasi pula, mahkamah akan melihat sama ada pekerja tersebut merupakan golongan yang penting dalam organisasi dengan pemberian ganjaran yang setimpal. Dalam ujian campuran, mahkamah akan menentukan adanya kuasa dalam pemilihan, upah dan ganjaran, penggantungan dan pemecatan. Terdapat juga kes, mahkamh tidak mengambil semua faktor yang ada, tetapi hanya mengambil sebahagian faktor penting dalam sesuatu kes. Sekiranya ini berlaku, mahkamah akan mengambil kira dokumen bertulis yang boleh digunakan sekiranya ketiga-tiga ujian tersebut tidak kukuh. Ujian komposit pula melihat sama ada pekerja bersedia untuk menjalankan kerja-kerja dengan amanah dan bertanggungjawab terhadap majikan tersebut. Sekiranya terdapat kepentingan peribadi yang dibuktikan, maka keberangkalian individu tersebut tidak digelar sebagai pekerja. Di Malaysia, mahkamah sering menggunakan ujian campuran dengan mengkaji elemen-elemen dalam ujian. Mahkamah Perindustrian juga bersikap prihatin kerana ia hendaklah bertindak mengikuti ekuiti, perasaan hati yang baik dan merit kes tanpa memikirkan perkara teknikal serta berbentuk undang-undang. Kajian dan keputusan mahkamah bagi menentukan hubungan antara majikan dengan pekerja di Malaysia diperoleh daripada tiga sumber utama iaitu “Commom Law”, Undang-undang bertulis di Malaysia dan  Keputusan-keputusan Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Sivil.


 Rujukan
1)    Akta Kerja 1955 (Akta 265) & peraturan-peraturan dan perintah: hingga 5hb April 2001. (2001). Kuala Lumpur: International Law Book Services :.
2)    Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177): hingga 15th November 2008. (2008). Kuala Lumpur: International Law Book Services.
3)    Hapriza Ashari. (2004). Undang-undang Pekerjaan: Huraian Dan Panduan Terhadap Akta Kerja 1955. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia.
4)    Harlida Abdul Wahab, Roosniza Sharif, Mumtaj Hassan. (2011). BDUE3103 Introductory Employment Law. Selangor: Open University Malaysia
5)   Min Aun Wu. (1985). Undang-undang perhubungan perusahaan di Malaysia. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia).
6)   Mohmad bin Yazam Sharif. (2001).  Asas Pengurusan Sumber Manusia: Pendekatan Proses. Kuala Lumpur: Utusan Publications

7) Kamal Halili Hassan, Ahmad Kamal (Nik.), Mumtaj Hassan. (2007). Siri perkembangan undang-undang di Malaysia: Undang-undang pekerjaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Backlink